The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408

Ochrona prywatności

Co obejmuje niniejsza informacja o ochronie prywatności?


Niniejsza informacja o ochronie prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych, które są przetwarzane przez Next Kraftwerke Sp. z o.o. ("Next" lub "my") w odniesieniu do

 • (i) osobom fizycznym, które pracują dla, w imieniu lub są udziałowcami naszych klientów biznesowych ("Klienci Biznesowi"),
 • (ii) dostawców lub sprzedawców ("Dostawcy"),
 • (iii) partnerów biznesowych, a także inwestorów i udziałowców ("Partnerzy biznesowi").

Informacja o ochronie danych osobowych zawiera również informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych podczas korzystania z usług świadczonych przez lub w imieniu ("Net Kraftwerke" lub "my"), czy to jako:

 • (i) osoba odwiedzająca stronę internetową Next ("Strona Internetowa" lub "Strona Internetowa Next"); i/lub
 • (ii) użytkownik Portalu Klienta Next ("Next App");
 • (iii) odbiorcy kolejnego Newslettera ("Kolejny Newsletter");
 • (iv) osoba, która uczestniczy w następnym webinarze.

W przypadku osób, które ubiegają się o pracę w Next, uczestniczą w spotkaniu rekrutacyjnym lub poddają się ocenie, należy zapoznać się z Informacją o ochronie prywatności podaną dla danego wydarzenia rekrutacyjnego.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe są przetwarzane na Państwa temat, dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i w jakich celach, jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe, jak uzyskać dostęp do kopii lub aktualizacji Państwa danych osobowych, a także jakie mają Państwo możliwości w odniesieniu do swoich danych osobowych i gdzie można uzyskać dalsze informacje.
Uwaga specjalna - jeśli masz mniej niż 16 lat. Przetwarzanie danych osobowych dzieci
Nie gromadzimy celowo danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat (lub inny wiek, który odzwierciedla lokalny wymóg prawny, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej w Twojej lokalizacji), prosimy nie przesyłać nam swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Jeśli chcesz skontaktować się z Next' w sposób, który wymaga podania danych osobowych (np. w przypadku wydarzeń związanych z edukacją lub innowacją), poproś rodzica lub opiekuna, aby zrobił to w Twoim imieniu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat? Zbieranie informacji
Przetwarzamy dane osobowe od i w odniesieniu do osób fizycznych, które są, pracują dla lub w imieniu lub są udziałowcami naszych Klientów biznesowych, Dostawców, Partnerów biznesowych w następujących kategoriach:

 • Informacje, które nam przekazujesz - podczas nawiązywania relacji z Next poprosimy Cię o dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu). Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług Next i zostać członkiem naszego VPP, możemy również poprosić Cię o podanie dalszych danych osobowych niezbędnych do realizacji takich usług i/lub uwierzytelnienia, takich jak (dalsze dane kontaktowe w niektórych sprawach, dane zakładu operacyjnego i technicznego, dane rachunku bankowego).
 • Informacje, które uzyskujemy poprzez korzystanie przez Państwa z usług Next - będziemy również zbierać informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych usług za pośrednictwem Portalu Klienta. Takie informacje mogą obejmować informacje o urządzeniach elektronicznych, adresy IP, informacje o dziennikach, typ i preferencje przeglądarki, informacje o lokalizacji, identyfikatory online umożliwiające stosowanie plików "cookie" i podobnych technologii oraz dane dotyczące działania zakładu/jednostki technicznej w trakcie naszych relacji biznesowych, takie jak profile wprowadzania/wycofywania, informacje o odbiorze i inne dane operacyjne;
 • Informacje zebrane ze źródeł zewnętrznych - w celu zapewnienia, że posiadamy najbardziej aktualne informacje do świadczenia naszych usług, możemy również porównywać lub łączyć dane techniczne i operacyjne zakładu dostarczone przez Państwa, zebrane podczas relacji biznesowych, z danymi dostarczonymi przez Państwa operatora sieci energetycznej i innych odpowiednich udziałowców na rynku energetycznym;
 • Informacje gromadzone za pośrednictwem stron mediów społecznościowych - Kiedy użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem strony mediów społecznościowych Next (na przykład komentując, udostępniając lub reagując na post, przesyłając multimedia, wysyłając wiadomość osobistą lub subskrybując stronę mediów społecznościowych Next), możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika, takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, miasto rodzinne, adres e-mail i płeć. Wszelkie dane osobowe otrzymane z mediów społecznościowych będziemy wykorzystywać zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Screening

Ponadto, aby spełnić zobowiązania prawne i regulacyjne, chronić aktywa i pracowników/kontrahentów Next, a w szczególności zapewnić, że Next może przestrzegać przepisów dotyczących kontroli handlu, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i/lub łapówkarstwu i korupcji oraz innych wymogów regulacyjnych, przeprowadzamy kontrolę (przed zawarciem umowy i okresowo po jej zawarciu) właścicieli, udziałowców i dyrektorów naszych klientów biznesowych, dostawców i partnerów biznesowych. Kontrola ta odbywa się na podstawie publicznie dostępnych lub wydanych przez rząd list sankcji oraz źródeł medialnych.

Screening nie obejmuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów.

Kto jest odpowiedzialny za zebrane dane osobowe?

Next Kraftwerke Sp. z o.o.
Astoria
Przeskok 2
00-032 Warszawa
Polska
Phone: +48 515 471 640
E-Mail: datenschutz@next-kraftwerke.de
Website: www.next-kraftwerke.pl

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe objęte niniejszą informacją o ochronie prywatności w następujących celach:

 • Realizacja biznesu - w tym dostarczanie, badanie, rozwój i ulepszanie produktów lub usług; zawieranie i realizacja umów z Klientami Biznesowymi, Dostawcami i Partnerami Biznesowymi; rejestrowanie i rozliczanie usług, produktów i materiałów do i od Next; zarządzanie relacjami i marketingiem, takie jak utrzymywanie i promowanie kontaktów z istniejącymi i potencjalnymi klientami, zarządzanie kontami, obsługa klienta oraz opracowywanie, realizacja i analiza badań rynkowych i strategii marketingowych;
 • dostarczanie naszych produktów i świadczenie naszych usług na rzecz użytkownika;
 • zarządzanie relacjami i marketingiem, takie jak utrzymywanie i promowanie kontaktu z Państwem za pośrednictwem naszego Newslettera lub innych kanałów marketingowych
 • przeprowadzanie i analiza badań rynkowych i strategii marketingowych;
 • obsługa klienta i rozwój naszych produktów i usług
 • zarządzanie kontem, w tym weryfikacja konta (czyli zapewnienie, że tylko Ty lub osoba przez Ciebie upoważniona ma dostęp do Twojego konta i informacji);
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem - w tym zarządzanie finansowe, zarządzanie aktywami, fuzje, podziały, przejęcia i zbycia, wdrażanie mechanizmów kontrolnych, sprawozdawczość zarządcza, analizy, audyty wewnętrzne i dochodzenia;
 • Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona - w tym ochrona życia lub zdrowia osoby fizycznej, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona następnych osób i personelu, uwierzytelnianie statusu osoby fizycznej i praw dostępu; lub
 • Zgodność z przepisami prawa i/lub regulacjami - w tym zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

lub do celów drugorzędnych, gdy jest to ściśle powiązane, takich jak:

 • przechowywanie, usuwanie lub anonimizowanie danych osobowych;
 • zapobieganie nadużyciom finansowym, audyty, dochodzenia, rozstrzyganie sporów lub cele ubezpieczeniowe, spory sądowe i obrona przed roszczeniami; lub
 • badania statystyczne, historyczne lub naukowe.

Komunikacja i marketing

Klienci biznesowi/dostawcy/partnerzy biznesowi

Użytkownik może otrzymywać oferty w imieniu odpowiedniego klienta biznesowego, dostawcy lub partnera biznesowego. W każdym przypadku użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z funkcji rezygnacji z subskrypcji za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych, które wykorzystujemy do interakcji z użytkownikiem.

Klienci indywidualni

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji od Next (lub jeśli wcześniej nabył od nas towary/i lub usługi i jest to dozwolone przez lokalne prawo), może otrzymywać oferty dostosowane do jego preferencji w oparciu o informacje zebrane o użytkowniku z różnych źródeł opisanych powyżej w celu zapewnienia mu lepszych produktów i coraz lepiej dostosowanych usług.
Możemy wysyłać Użytkownikowi aktualizacje i powiadomienia o usługach bez jego uprzedniej zgody tylko wtedy, gdy takie aktualizacje i/lub powiadomienia są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Next Customer, z którego korzysta Użytkownik.

Użytkownik może otrzymywać stosowne oferty i komunikaty za pośrednictwem różnych kanałów. W każdym przypadku użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z funkcji rezygnacji z subskrypcji za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych, które wykorzystujemy do interakcji z użytkownikiem.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 • Dane osobowe, których dotyczy niniejsza informacja o ochronie prywatności, są przetwarzane wyłącznie:
 • w celu podjęcia działań na wniosek osoby fizycznej przed zawarciem umowy;
 • gdy jest to niezbędne do wykonania naszej usługi zleconej przez Państwa lub zawarcia transakcji z Państwem;
 • gdy jest to konieczne, aby spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny, któremu podlega Next;
 • gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Next, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności danej osoby fizycznej (danych osób fizycznych); lub
 • (tylko jeśli jest to wymagane prawem) za wyraźną zgodą danej osoby.
  W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa lokalnego, które stanowi inaczej, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na ważność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wdrożyliśmy technologię i zasady mające na celu ochronę prywatności użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. W szczególności, możemy używać szyfrowania dla niektórych z naszych usług, stosujemy uwierzytelnianie i proces weryfikacji dostępu do następnych usług oraz regularnie testujemy, oceniamy i ewaluujemy skuteczność naszych środków bezpieczeństwa.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe objęte niniejszą informacją o ochronie prywatności są przetwarzane wyłącznie do celów, o których mowa powyżej i będą udostępniane wyłącznie na zasadzie ścisłej potrzeby w celu uzyskania informacji:

 • Każda spółka będąca członkiem naszej grupy spółek, która obejmuje naszą ostateczną spółkę dominującą Royal Dutch Shell Plc, jeżeli jest to konieczne do świadczenia przez nas usług, wewnętrznych celów administracyjnych, strategii korporacyjnej, audytu i monitoringu, kontroli sankcji oraz badań i rozwoju.
 • Upoważnieni przedstawiciele osób trzecich, dostawcy usług, audytorzy zewnętrzni i/lub podwykonawcy firmy Next lub
 • Właściwemu organowi publicznemu, agencji rządowej, regulacyjnej lub podatkowej, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlega Next, lub jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo lokalne.
 • Każda osoba, na którą Next proponuje przenieść jakiekolwiek swoje prawa i/lub obowiązki.

Przekazywanie Twoich danych osobowych do innych krajów

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały przekazane do spółek grupy Shell i/lub do autoryzowanych stron trzecich zlokalizowanych poza granicami Państwa kraju, podejmujemy środki organizacyjne, umowne i prawne, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach wymienionych powyżej oraz że wdrożono odpowiednie poziomy ochrony w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Środki te obejmują Wiążące Reguły Korporacyjne (Binding Corporate Rules) dotyczące przekazywania danych w ramach grupy Shell oraz dla spółek Shell w UE, zatwierdzone przez Komisję Europejską mechanizmy przekazywania danych stronom trzecim, jak również wszelkie dodatkowe lokalne wymogi prawne. Kopię Wiążących Reguł Korporacyjnych Shell można znaleźć pod adresem www.shell.com/privacy.html lub kontaktując się z privacy-office-SI@shell.com.

Jakie są konsekwencje niepodania swoich danych osobowych?

Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać nam informacji określonych powyżej w celu korzystania z usług Next, jedyną konsekwencją tego faktu będzie wpływ na możliwość pełnej interakcji z usługami Next.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane przez nas zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności zostaną usunięte lub zanonimizowane (w taki sposób, że nie będzie już możliwe ustalenie tożsamości użytkownika);

1. bez nieuzasadnionej zwłoki na żądanie użytkownika; lub
2. 3 lata od końca roku, w którym zakończyła się Twoja relacja biznesowa lub kontakt z Next.

W odniesieniu do transakcji finansowych i umów, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym dokonano transakcji lub zawarto umowę, a w odniesieniu do kontroli publicznie dostępnych lub wydanych przez rząd list sankcji i źródeł medialnych, takie dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 15 lat od momentu ich pierwszego zgromadzenia.

We wszystkich przypadkach informacje mogą być przechowywane przez (a) dłuższy okres czasu, jeżeli istnieje ku temu powód prawny lub regulacyjny (w którym to przypadku zostaną one usunięte, gdy nie będą już wymagane do celów prawnych lub regulacyjnych) lub (b) krótszy okres czasu, jeżeli dana osoba wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych i nie będzie już istniał uzasadniony cel biznesowy do ich przechowywania.

Twoje prawa w odniesieniu do danych osobowych

Staramy się, aby nasze informacje były jak najdokładniejsze. Możesz zażądać:

 • dostęp do swoich danych osobowych;
 • skorygowanie lub usunięcie danych osobowych (ale tylko wtedy, gdy nie są one już potrzebne do realizacji uzasadnionego celu biznesowego);
 • że nie będą już Państwo otrzymywać informacji marketingowych w imieniu danego Klienta Biznesowego, Dostawcy lub Partnera Biznesowego;
 • aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone; i/lub
 • że otrzymujesz dane osobowe, które przekazałeś firmie Next, w ustrukturyzowanej, cyfrowej formie do przekazania innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Aby złożyć którykolwiek z tych wniosków, należy skontaktować się z datenschutz@next-kraftwerke.de

Z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytania, obawy lub skargi dotyczące Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek problemów, pytań lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Next GmbH, Data Privacy Officer, Lichtstraße 43 g, 50825 Köln
Datenschutz@next-kraftwerke.de.

Mogą Państwo również skontaktować się z Głównym Urzędnikiem ds. Prywatności Grupy Shell pod adresem Shell International B.V. Haga, Holandia - Rejestr Handlowy, nr 27155369 Korespondencja: PO Box 162, 2501 AN, Haga.

W przypadku niezadowolenia z postępowania z danymi osobowymi przez firmę Next , użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych (jeśli taki istnieje) lub do holenderskiego organu ochrony danych, którego adres to Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague, Holandia. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

Pliki cookie i podobne technologie

Next może używać plików cookie i podobnych technologii, które mają na celu zbieranie i przechowywanie informacji, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Next. Umożliwia to firmie Next identyfikację przeglądarki internetowej użytkownika i gromadzenie danych na temat korzystania z naszej witryny, stron odwiedzanych przez użytkownika, czasu trwania wizyt oraz identyfikację tych stron przy ponownych odwiedzinach, co pozwala nam poprawić wrażenia użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny (witryn). Użytkownik może kontrolować preferencje dotyczące plików cookie i zarządzać nimi, dostosowując ustawienia przeglądarki na stronach internetowych firmy Next - więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Next na stronie głównej firmy Next.

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może z czasem ulec zmianie. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszej Informacji o ochronie prywatności pod kątem ewentualnych zmian.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności została ostatnio zaktualizowana 30.07.2021 r.