The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640

Wszystko na temat Leksykon

Leksykon / Leksykon / Cena energii / Giełda energii / Energia odnawialna

Ustawa Odległościowa

Ustawa OdległościowaDefinicja

Ustawa odległościowa, również zwana Ustawą 10H lub ustawą antywiatrakową, to projekt rządowy z 2016 roku, który obejmuje przepisy dotyczące budowy lądowych farm wiatrowych w Polsce. Zgodnie z zasadą 10H, turbiny wiatrowe mogą być budowane tylko w odległości dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości. W rzeczywistości oznacza to, że turbiny wiatrowe mogą być stawiane jedynie w odległości 1,5-2 km od budynków mieszkalnych, objektów rolniczych oraz terenów podlegających ochronie. 

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Rynek energii elektrycznej / Cena energii / Energia odnawialna

Hedging

Czym jest hedging?DefinicjaHedge, zwany również transakcją zabezpieczającą, to w handlu energią elektryczną, wtórna transakcja mająca na celu zabezpieczenie pierwotnej transakcji. Z reguły ta wtórna transakcja jest transakcją terminową. Te transakcje są zestawiane ze sobą, aby zrównoważyć ryzyka związane z zawarciem transakcji z korzyściami, jakie daje druga transakcja. Hedging stanowi zabezpieczenie pierwotnej transakcji przed zmiennością i ryzykiem na rynkach, np. wahaniami cen lub kursów walutowych. W ostatnich latach coraz większe znaczenie w zmienności cen na rynku energii mają również nieoczekiwane warunki pogodowe i związane z nimi wahania w produkcji energii elektrycznej. Transakcje hedgingowe mogą być zawierane na rynku energii elektrycznej w formie derywatów pogodowych lub "normalnych" derywatów (futures i opcje).
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Stabilizacja sieci / Sieć europejska / Bilansowanie sieci

Kodeks sieciowy

Czym jest kodeks sieciowy?Definicja

Kodeks sieciowy to zbiór zasad stosowanych przez operatora systemu przesyłowego (OSP) określających warunki pracy sieci elektrycznej. W niektórych krajach, w tym w Polsce, zasady dla sieci przesyłowej są ustalane przez operatora systemu przesyłowego (OSP) w dokumencie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, a operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) ustalają zasady dla sieci elektrycznej na poziomie niskiego napięcia lub dystrybucji oddzielnie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Cena energii / Giełda energii / Rynek energii elektrycznej / Rynek energetyczny

Contract for difference (kontrakt różnicowy)

Co oznacza Contract for Difference?Definicja

Na rynku energii contract for difference (po polsku: kontrakt różnicowy) określa model wsparcia, w którym strona wspierająca i strona wspierana uzgadniają pewną cenę referencyjną. W przypadku, gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana stronie wspieranej. W przeciwnym razie, gdy ceny energii są wyższe niż cena referencyjna, strona wspierająca otrzymuje tę różnicę. Można więc powiedzieć, że zarówno pozytywne, jak i negatywne odchylenia od ustalonej ceny referencyjnej są opłacane przez podmiot korzystający z tego systemu wsparcia. W tym kontekście mówi się również o symetrycznej premii rynkowej.

Więcej informacji
Leksykon / Obrót energią / Leksykon / Fotowoltaika / Transformacja / PPA

Umowa typu PPA

Czym jest Umowa typu Power Purchase Agreement (PPA)?Definicja

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) jest długoterminową umową dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem (konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą). Umowa PPA szczegółowo określa wszystkie warunki działalności związanej z energią elektryczną - ilość energii elektrycznej do dostarczenia, wynegocjowane ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Ze względu na fakt, że jest to umowa dwustronna, umowa PPA może przybierać różne formy i być dostosowana do potrzeb każdej ze stron umowy. Energia elektryczna może być dostarczana fizycznie lub w bilansie. Ze względu na zdolność do ograniczenia ryzyka związanego z cenami rynkowymi, umowy PPA są wykorzystywane w szczególności przez dużych odbiorców energii elektrycznej oraz w przypadku planowanych, większych inwestycji w budowę lub dalszą eksploatację elektrowni wykorzystujących energię odnawialną. Inaczej niż w USA, umowy zakupu energii elektrycznej nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione w Europie.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Pojazdy elektryczne / Rynek energii elektrycznej

Integracja sektorów (sector coupling)

Na czym polega integracja sektorów (sector coupling)?Definicja

Integracja sektorów (sector coupling) jest obecnie coraz częściej dyskutowanym tematem w europejskich przedsiębiorstwach energetycznych. Oznacza ono elektryfikację transportu, ciepłownictwa i chłodnictwa, transportu i zużycia energii w przemyśle oraz praktycznie każdego sektora gospodarki, który nie został jeszcze zelektryfikowany. Efektem tego procesu byłoby zniesienie tradycyjnego podziału pomiędzy sektorami energochłonnymi i wprowadzenie modelu holistycznego. 

Głównym celem integracji sektorów jest głęboka dekarbonizacja gospodarki poprzez jak największe możliwe wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w efekcie osiągnięcie "społeczeństwa całkowicie elektrycznego". Żeby go osiągnąć, należałoby w pełni wykorzystywać elastyczność wytwarzania i zużywania energii elektrycznej, a także rozwinąć na szeroką skalę technologie magazynowanie energii w różnych formach.

Pierwsze dwie dekady XXI wieku pokazały, że odnawialne źródła energii są w stanie pokrywać coraz większą część światowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Dzięki ich wykorzystaniu udało się już zdekarbonizować znaczną część produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie inne sektory gospodarki, takie jak transport, ciepłownictwo, rolnictwo i przemysł ciężki nadal są energochłonne i wysokoemisyjne. Dlatego też najważniejszym celem z punktu widzenia ochrony klimatu jest powtórzenie sukcesu energii odnawialnych na rynku energii elektrycznej poprzez połączenie wszystkich sektorów gospodarki, które wytwarzają, zużywają i magazynują energię. Taka integracja sektorów, oparta przede wszystkim na energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, powinna pozwolić na uzyskanie zerowej emisji CO2 netto.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Bilansowanie sieci / ARCM / Sieć europejska

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL)

Czym są wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL)Definicja

Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB-GL) to dyrektywa Komisji Europejskiej, która ma na celu umożliwienie i uregulowanie płynnej wymiany energii bilansującej ponad wewnętrznymi granicami UE. Dyrektywa, która weszła w życie jako Rozporządzenie 2017/2195, określa ramy dla wymiany i handlu energią bilansującą w celu ustabilizowania sieci energetycznej w całym systemie europejskiego rynku energii elektrycznej. 

Celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiego rynku usług systemowych o zharmonizowanej strukturze rynkowej i niedyskryminującym handlu energią regulujacą moc i częstotliwość bez barier rynkowych. Pozwoli to operatorom systemów przesyłowych (OSP) na bardziej efektywne, niezawodne i ekonomiczne pozyskiwanie energii bilansującej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Liberalizacja rynku energii

Na czym polega liberalizacja rynku?Definicja

Liberalizacja rynku energii elektrycznej umożliwia wolną konkurencję w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Monopole państwowe lub korporacyjne zostają zastąpione, a rynek otwiera się na większą liczbę uczestników. 

Liberalizacja rynku energii elektrycznej często odbywa się wraz z oddzieleniem działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej w sektorze energii elektrycznej. Celem jest dostosowanie dostawy energii elektrycznej do warunków gospodarki rynkowej. Tam, gdzie to możliwe, powinna się odbywać większa konkurencja, a tam, gdzie to konieczne, powinna działać regulacja państwowa. W Europie liberalizacja rynku energii elektrycznej rozpoczęła się w 1996 r. wraz z przyjęciem pierwszej dyrektywy liberalizującej wewnętrzny rynek energii elektrycznej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / System aukcyjny OZE

System aukcyjny OZE

Jak działa system aukcyjny dla energii odnawialnych?DefinicjaSystem aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii jest najpopularniejszym systemem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w Polsce. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki rozpisuje aukcje, czyli konkursy, w których biorący udział inwestorzy, konkurują, podając cenę, jaką chcą uzyskać w ramach wsparcia. Jak czytamy na stronie URE: "Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami." Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarację stałego przychodu z każdej wygenerowanej MWh przez najbliższe 15 lat. Operatorzy lądowych i morskich turbin wiatrowych biogazowni, elektrowni wodnych oraz farm fotowoltaicznych otrzymują w ten sposób stały, ciągły dochód i mogą planować swoje długoterminowe inwestycje. 
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / EEX / Giełda energii

Europejska Giełda Energii EEX

Jak działa giełda energii EEX?DefinicjaEuropejska Giełda Energii (EEX) w Lipsku jest największym rynkiem dla energii elektrycznej produkowanej w Niemczech. Na niej odbywa się swobodna wymiana handlowa energii elektrycznej z Niemiec, ale także z wielu innych krajów.
Więcej informacji
... 2 ...