The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408

Wszystko na temat Obrót energią

Leksykon / Obrót energią / Leksykon / Fotowoltaika / Transformacja / PPA

Umowa typu PPA

Czym jest Umowa typu PPA?Definicja

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) jest długoterminową umową dostawy energii elektrycznej między dwiema stronami, zazwyczaj między producentem energii elektrycznej a klientem (konsumentem energii elektrycznej lub sprzedawcą). Umowa PPA szczegółowo określa wszystkie warunki działalności związanej z energią elektryczną - ilość energii elektrycznej do dostarczenia, wynegocjowane ceny, sposób księgowania i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Ze względu na fakt, że jest to umowa dwustronna, umowa PPA może przybierać różne formy i być dostosowana do potrzeb każdej ze stron umowy. Energia elektryczna może być dostarczana fizycznie lub w bilansie. Ze względu na zdolność do ograniczenia ryzyka związanego z cenami rynkowymi, umowy PPA są wykorzystywane w szczególności przez dużych odbiorców energii elektrycznej oraz w przypadku planowanych, większych inwestycji w budowę lub dalszą eksploatację elektrowni wykorzystujących energię odnawialną. Inaczej niż w USA, umowy zakupu energii elektrycznej nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione w Europie.

Więcej informacji
Webinaria / Energia odnawialna / Obrót energią / Rynek energii elektrycznej / Rynek energetyczny / OZE

Sprzedaż energii z OZE - O czym muszę pamiętać jako wytwórca?

Czw. 25. Czerwca 2020, godz. 10:30-11:30

Webinarium przedstawia zasady sprzedaży energii elektrycznej z OZE, oraz sposób działania Next Kraftwerke w Polsce. W ramach prezentacji przedstawiamy również obszary działania Wirtualnej Elektrowni i korzystne oferty Next Kraftwerke dla wytwórców. Z chęcią dostarczamy Ci szczegółowych informacji na temat uczęstnictwa na rynku energii oraz w aukcjach i systemach FiT i FiP i odpowiadamy na różne pytania dotyczące sprzedaży energii w Polsce z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / System aukcyjny OZE

System aukcyjny OZE

Jak działa system aukcyjny dla energii odnawialnych?DefinicjaSystem aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii jest najpopularniejszym systemem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w Polsce. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki rozpisuje aukcje, czyli konkursy, w których biorący udział inwestorzy, konkurują, podając cenę, jaką chcą uzyskać w ramach wsparcia. Jak czytamy na stronie URE: "Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami." Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarację stałego przychodu z każdej wygenerowanej MWh przez najbliższe 15 lat. Operatorzy lądowych i morskich turbin wiatrowych biogazowni, elektrowni wodnych oraz farm fotowoltaicznych otrzymują w ten sposób stały, ciągły dochód i mogą planować swoje długoterminowe inwestycje. 
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Giełda energii / Obrót energią / Rynek energetyczny

Handel emisjami

Jak wygląda handel uprawnieniami do emisji?DefinicjaHandel uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej, znany również pod nazwą ETS, jest instrumentem służącym redukcji emisji gazów cieplarnianych przy możliwie najniższych kosztach gospodarczych. Został on przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE w 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2005 r. Według stanu na rok 2019, 31 krajów europejskich z około 11.000 wysokoemisyjnych instalacji wytwarzających energię elektryczną i przemysłu wysokoemisyjnego uczestniczy w europejskim systemie handlu emisjami.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / Regulacja częstotliwości / ARCM

Merit-Order

Co oznacza Merit Order?Definicja

Jako klasyfikacje w zakresie Merit-Order przemysł energetyczny określa kolejność działania elektrowni produkujących energię elektryczną na rynku obrotu energią elektryczną w celu zapewnienia ekonomicznej i optymalnej dostawy energii elektrycznej. Klasyfikacja w zakresie Merit-Order opiera się na najniższych kosztach krańcowych, tj. kosztach poniesionych przez elektrownię za ostatnią wyprodukowaną megawatogodzinę. Jest ona zatem niezależna od stałych kosztów technologii wytwarzania energii. Elektrownie, które stale produkują energię elektryczną przy bardzo niskich kosztach, jako pierwsze są podłączane do sieci według pozycji w liście rankingowej "Merit-Order". Następnie do momentu zaspokojenia zapotrzebowania dołączane są elektrownie o wyższych kosztach krańcowych. 

Klasyfikacja w zakresie Merit-Order jest sposobem opisu funkcjonującego rynku energii elektrycznej. Model ten opiera się na założeniu, że operatorzy elektrowni dążą do pokrycia swoich kosztow za kolejną wyprodukowaną megawatogodzinę. Elektrownie o niskich kosztach krańcowych mogą zatem oferować niższą cenę za swoją energię elektryczną i dlatego są częściej wspierane finansowo niż elektrownie o wyższych kosztach krańcowych. Kolejność uszeregowania ofert w zakresie "Merit-Order" próbuje więc wyjaśnić, jak działa kształtowanie cen na rynku energii elektrycznej; nie stanowi ona natomiast "prawa", które koordynuje użytkowanie elektrowni.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / OZE

Ustawa o OZE

W jaki sposób odbywa się sprzedaż energii elektrycznej w erze cyfrowej?DefinicjaZgodnie z ustawą Prawo energetyczne w Polsce każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może sprzedawać wytworzoną przez siebie zieloną energię elektryczną na rynku energii. Ale jak to dokładnie działa? W tym artykule chcielibyśmy przedstawić przegląd różnych możliwości i technologii sprzedaży energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej i w Unii Europejskiej.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Obrót energią / Rynek energetyczny

Rynek Dnia Bieżącego

Czym jest obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego (Intraday-trading)?DefinicjaObrót energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego (Intraday Market) odbywa się zarówno na EPEX Spot (rynek kasowy Europejskiej Giełdy Energii) w Paryżu, jak i w obrocie pozagiełdowym (Over-the-Counter), czyli na podstawie kontraktów negocjowanych poza giełdą pomiędzy kupującymi i sprzedającymi energię elektryczną. Dotyczy to ciągłego zakupu i sprzedaży energii elektrycznej dostarczonej tego samego dnia. Jest to zatem określane również jako krótkoterminowa sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, zwłaszcza w przeciwieństwie do handlu energią elektryczną o dłuższym okresie realizacji na rynku kontraktów terminowych.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Obrót energią / Rynek energetyczny

Rynek Dnia Następnego

Czym jest obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego?DefinicjaTermin "obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego" (Day- Ahead- trading) odnosi się do obrotu energią elektryczną dla następnego dnia na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Warszawie, na EPEX Spot w Paryżu (rynek spot Europejskiej Giełdy Energii), na EXAA w Wiedniu (Towarowa Giełda Energii w Austrii) oraz innych narodowych giełdach lub na rynku pozagiełdowym (obrót pozagiełdowy) poprzez kontrakty pozagiełdowe. Czasami używany jest również termin "rynek aukcyjny".
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / Rynek energetyczny / Rynek energii elektrycznej

Energy Only Market

Energy Only Market (Rynek jednotowarowy)DefinicjaPoszukujący rynków jednotowarowych zwykle nie muszą szukać daleko: od momentu liberalizacji rynków energii elektrycznej pod koniec lat 90. w wielu krajach europejskich rynek jednotowarowy energii elektrycznej ugruntował swoją pozycję jako struktura rynku energii elektrycznej. Pod względem koncepcyjnym rynek jednotowarowy i rynek zdolności przesyłowych są przeciwstawne: Rynek jednotowarowy kompensuje jedynie energię rzeczywiście wytworzoną, a rynek zdolności przesyłowych samą gotowość do wytwarzania energii elektrycznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw rynek jednotowarowy jest uzupełniany różnymi opcjami elastyczności, takimi jak rynek bilansujący energii elektrycznej. Ponadto istnieją zazwyczaj inne modele rezerw w sensie bezpieczeństwa dostaw, które zapożyczają koncepcje z rynku zdolności przesyłowych.
Więcej informacji