The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640

Wszystko na temat Rynek energetyczny

Leksykon / Leksykon / Cena energii / Giełda energii / Rynek energii elektrycznej / Rynek energetyczny

Contract for difference (kontrakt różnicowy)

Co oznacza Contract for Difference?Definicja

Na rynku energii contract for difference (po polsku: kontrakt różnicowy) określa model wsparcia, w którym strona wspierająca i strona wspierana uzgadniają pewną cenę referencyjną. W przypadku, gdy rynkowe ceny energii są niższe niż cena referencyjna, dodatnia różnica jest wypłacana stronie wspieranej. W przeciwnym razie, gdy ceny energii są wyższe niż cena referencyjna, strona wspierająca otrzymuje tę różnicę. Można więc powiedzieć, że zarówno pozytywne, jak i negatywne odchylenia od ustalonej ceny referencyjnej są opłacane przez podmiot korzystający z tego systemu wsparcia. W tym kontekście mówi się również o symetrycznej premii rynkowej.

Więcej informacji
Webinaria / Energia odnawialna / Obrót energią / Rynek energii elektrycznej / Rynek energetyczny / OZE

Sprzedaż energii z OZE - O czym muszę pamiętać jako wytwórca?

Czw. 25. Czerwca 2020, godz. 10:30-11:30

Webinarium przedstawia zasady sprzedaży energii elektrycznej z OZE, oraz sposób działania Next Kraftwerke w Polsce. W ramach prezentacji przedstawiamy również obszary działania Wirtualnej Elektrowni i korzystne oferty Next Kraftwerke dla wytwórców. Z chęcią dostarczamy Ci szczegółowych informacji na temat uczęstnictwa na rynku energii oraz w aukcjach i systemach FiT i FiP i odpowiadamy na różne pytania dotyczące sprzedaży energii w Polsce z odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Liberalizacja rynku energii

Na czym polega liberalizacja rynku?Definicja

Liberalizacja rynku energii elektrycznej umożliwia wolną konkurencję w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną. Monopole państwowe lub korporacyjne zostają zastąpione, a rynek otwiera się na większą liczbę uczestników. 

Liberalizacja rynku energii elektrycznej często odbywa się wraz z oddzieleniem działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej w sektorze energii elektrycznej. Celem jest dostosowanie dostawy energii elektrycznej do warunków gospodarki rynkowej. Tam, gdzie to możliwe, powinna się odbywać większa konkurencja, a tam, gdzie to konieczne, powinna działać regulacja państwowa. W Europie liberalizacja rynku energii elektrycznej rozpoczęła się w 1996 r. wraz z przyjęciem pierwszej dyrektywy liberalizującej wewnętrzny rynek energii elektrycznej.

Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Giełda energii / Obrót energią / Rynek energetyczny

Handel emisjami

Jak wygląda handel uprawnieniami do emisji?DefinicjaHandel uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej, znany również pod nazwą ETS, jest instrumentem służącym redukcji emisji gazów cieplarnianych przy możliwie najniższych kosztach gospodarczych. Został on przyjęty przez Parlament Europejski i Radę UE w 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2005 r. Według stanu na rok 2019, 31 krajów europejskich z około 11.000 wysokoemisyjnych instalacji wytwarzających energię elektryczną i przemysłu wysokoemisyjnego uczestniczy w europejskim systemie handlu emisjami.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Obrót energią / Rynek energetyczny

Obrót energią na Rynku Dnia Bieżącego (Intraday-Trading)

Czym jest obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego (Intraday-trading)?DefinicjaObrót energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego odbywa się zarówno na EPEX Spot (rynek kasowy Europejskiej Giełdy Energii) w Paryżu, jak i w obrocie pozagiełdowym (Over-the-Counter), czyli na podstawie kontraktów negocjowanych poza giełdą pomiędzy kupującymi i sprzedającymi energię elektryczną. Dotyczy to ciągłego zakupu i sprzedaży energii elektrycznej dostarczonej tego samego dnia. Jest to zatem określane również jako krótkoterminowa sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, zwłaszcza w przeciwieństwie do handlu energią elektryczną o dłuższym okresie realizacji na rynku kontraktów terminowych.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Rynek energetyczny / Sieć europejska

Łączenie rynków (Market Coupling)

Co to jest Market Coupling?DefinicjaTermin "łączenie rynków" odnosi się do działań na rzecz stworzenia spójnego (europejskiego) wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Market coupling ma na celu powiązanie obszarów regulacyjnych i obszarów rynkowych w celu ujednolicenia różnych systemów giełd energii elektrycznej, a w szczególności zmniejszenia różnic cenowych. W ten sposób rynek energii elektrycznej jest w pewnym stopniu dostosowany do fizycznych realiów przepływu energii elektrycznej, ponieważ sąsiednie sieci elektroenergetyczne są i tak fizycznie połączone, a energia elektryczna zawsze biegnie najkrótszą drogą od producenta do konsumenta - ponad granicami rynkowymi. Systemy market coupling (PCR, FBMC i XBID) istnieją zarówno w handlu dnia następnego (Day-Ahead), jak i na rynkach dnia bieżącego.
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Łączenie rynków / Obrót energią / Rynek energetyczny

Obrót energią na Rynku Dnia Następnego (Day-Ahead-Trading)

Czym jest obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego?DefinicjaTermin "obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego" (Day- Ahead- trading) odnosi się do obrotu energią elektryczną dla następnego dnia na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Warszawie, na EPEX Spot w Paryżu (rynek spot Europejskiej Giełdy Energii), na EXAA w Wiedniu (Towarowa Giełda Energii w Austrii) oraz innych narodowych giełdach lub na rynku pozagiełdowym (obrót pozagiełdowy) poprzez kontrakty pozagiełdowe. Czasami używany jest również termin "rynek aukcyjny".
Więcej informacji
Leksykon / Leksykon / Obrót energią / Rynek energetyczny / Rynek energii elektrycznej

Rynek jednotowarowy – Energy Only Market

Rynek jednotowarowy – Energy Only MarketDefinicjaPoszukujący rynków jednotowarowych zwykle nie muszą szukać daleko: od momentu liberalizacji rynków energii elektrycznej pod koniec lat 90. w wielu krajach europejskich rynek jednotowarowy energii elektrycznej ugruntował swoją pozycję jako struktura rynku energii elektrycznej. Pod względem koncepcyjnym rynek jednotowarowy i rynek zdolności przesyłowych są przeciwstawne: Rynek jednotowarowy kompensuje jedynie energię rzeczywiście wytworzoną, a rynek zdolności przesyłowych samą gotowość do wytwarzania energii elektrycznej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw rynek jednotowarowy jest uzupełniany różnymi opcjami elastyczności, takimi jak rynek bilansujący energii elektrycznej. Ponadto istnieją zazwyczaj inne modele rezerw w sensie bezpieczeństwa dostaw, które zapożyczają koncepcje z rynku zdolności przesyłowych.
Więcej informacji