The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 1 min

Co to są wytyczne SOGL?

Definicja

Wytyczne Eksploatacji Sieci Przesyłowej Energii Elektrycznej (System Operation Guidelines- SOGL), to kodeks operacyjny, który określa wymagania dla OSP, OSD oraz tzw. znaczących użytkowników sieci (SGU, czyli uczestników rynku, w tym m.in. wytwórców, odbiorców i innych podmiotów, których działalność ma wpływ na funkcjonowanie systemu przesyłowego). Wymagania te mają na celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego, utrzymywanie odpowiednich poziomów częstotliwości w sieci oraz efektywne wykorzystanie połączonych europejskich systemów elektroenergetycznych i przyłączonych do nich zasobów. 

Na poziomie europejski, wytyczne zostały opisane w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1485, które łączy i ujednolica postanowienia zawarte w wytycznych dotyczących Operational Security (NC OS) - w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu / bezpieczeństwa ruchowego, Operational Planning & Scheduling (OP&S) - w zakresie planowania operacyjnego oraz grafikowania i Load-Frequency Control & Reserves (LFC&R) - w zakresie regulacji mocy i częstotliwości oraz rezerw operacyjnych.

W polskim porządku prawnym wytyczne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 sierpnia 2017 r., weszły w życie w dniu 14 września 2017 r. Za ich opracowanie odpowiedzialny był Operator Systemu Przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Dodatkowo, projekt przygotowany przez PSE został zaakceptowany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W dniu 21 stycznia 2019 r. Prezes URE, zatwierdził kluczowe wymogi organizacyjne, funkcje i zakresy odpowiedzialności dotyczące wymiany danych.

W praktyce, Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL) wprowadziły od 1 stycznia 2021 roku nowe obowiązki dla znaczących użytkowników sieci (ang. Significant Grid Users, SGU). W praktyce wszystkie jednostki wytwórcze typu B, C i D, do których zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwarzania energii elektrycznej jest większa lub równa 0,2 MW, muszą przesyłać prognozę wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem potrzeb własnych i planowanych przestojów na kilka dni w przód. Dane te, wytwórcy zobowiązani są wysyłać do operatora sieci, do którego podłączona jest ich instalacja, czyli do Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub Operatora Sieci Przesyłowej. Operatorzy udostępniają specjalne systemy informatyczne umożliwiające wytwórcom sprawną komunikację z nimi. 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.