Aukcje OZE - wygrana i co dalej?

Odkup energii z instalacji powyżej 500kW

sprzedaż-bezposrednia-aukcje-oze

System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii jest najpopularniejszym systemem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w Polsce. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki rozpisuje aukcje, czyli konkursy, w których biorący udział inwestorzy, konkurują, podając cenę, jaką chcą uzyskać w ramach wsparcia. Masz instalację OZE dowolnej technologii energii odnawialnej powyżej 500kW, która wygrała aukcję OZE? Sprzedaj swoją energię do Next Kraftwerke! Ponieważ transformacja energetyczna potrzebuje "The Power of Many"!

Współpraca z Next

Sprzedaj swoją energię w bezpieczny i łatwy sposób

 • Pełna obsługa: My zajmiemy się prognozowaniem, bilansowaniem handlowym i sprzedażą Twojej energii, a także bezpłatnie zarządzimy w Twoim imieniu rozliczeniem z z Zarządcą Rozliczeń S.A.
 • Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez urząd Regulacji Energetyki, a także jest podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe.
 • Wyższe przychody dzięki sprzedaży krótkoterminowej: Jako specjaliści w handlu krótkoterminowym, koncentrujemy się na krótszych okresach rozliczeniowych, które pozwalają na uzyskanie wyższych przychodów dzięki niższym zabezpieczeniom przed ryzykiem.
 • Nasze doświadczenie: Już od 11 lat zajmujemy się handlem energią elektryczną z OZE w 8 krajach europejskich. Oferujemy naszym klientom korzystne modele rozliczeniowe, wykorzystujące naszą ekspercką wiedzę o rynku energii.

Jaki model jest korzystniejszy: rozliczenie wg stałej ceny, wg cen godzinowych czy wg indeksu TGeBase?

Oferta dla wytwórców w systemie aukcyjnym
Powyższy przykład obrazuje typowy rozkład cen energii w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię w godzinach, w których godzinowe ceny energii są najczęściej powyżej średniego indeksu TGE Base (średnia z dnia) - w tym przypadku powyżej 260PLN/MWh. W związku z tym przyjmuje się, iż instalacja fotowoltaiczna ma pozytywną strukturę, dzięku czemu może uzyskać dodatkową premię do wskaźnika TGE Base.

Wygrana aukcja. O czym warto wiedzieć!

Przypomnijmy, że wszyscy wytwórcy, którzy wygrali aukcję, wchodzą w tzw. kontrakt różnicowy (ang.: Contract for Difference - CfD), czyli zdobywają prawo do otrzymywania tzw. „ujemnego salda”. Ujemne saldo jest to dopłata do każdej wygenerowanej MWh, która wynika z różnicy pomiędzy ceną aukcyjną a konkretnym indeksem referencyjnym. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, tym indeksem jest indeks TGeBase. Indeks ten można znaleźć na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii (TGE), gdzie codziennie publikowane są ceny za kontrakty godzinowe zawierane na giełdzie energii, a także interesujący dla wytwórców aukcyjnych indeks TGeBase, który przedstawia średnią arytmetyczną ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych.

Każdy schemat rozliczenia za wyprodukowaną energię elektryczną niesie za sobą konkretne ryzyko.

Jakie korzysci oferuje next kraftwerke w związku z zminimalizowaniem ryzyka obniżenia cen na rynku hurtowym?

Przykładowo, wybór stałej ceny oznacza, że spółka obrotu musi jak najdokładniej zaprognozować ceny na rynku hurtowym na najbliższy rok, by mieć pewność, że sprzedaje energię za lepszą cenę niż ta, którą mogłaby osiągnąć, sprzedając energię po cenie zmiennej. Warto pamiętać, że rynek hurtowy podlega ciągłym zmianom, a cena za energię elektryczną kształtowana przez wiele czynników niezależnych od traderów czy samych wytwórców, dlatego każda spółka obrotu chce się zabezpieczyć przed sytuacją, w której będzie stratna na rzecz wytwórcy. Z tego powodu, oferując wytwórcy stałą cenę, najprawdopodobniej zarząda dość wysokiej opłaty handlowej, która ma na celu pokrycie ewentualnych strat związanych z zaoferowaniem stałej ceny.
Dlatego też, wytwórca, wybierając opcję ceny stałej, ponosi ryzyko zmian cen na rynku hurtowym i otrzymuje odpowiednio dobraną, bezpieczną (czyli raczej niską) stałą cenę. Oznacza to, że potencjalnie może otrzymać stałą, ale mniej korzystną cenę za wytworząną energię elektryczną niż gdyby zdecydował się na rozliczenie według indeksu TGeBase. W praktyce oznacza to, że w przypadku, gdy stała cena sprzedaży energii ustalona ze spółką obrotu będzie niższa niż indeks TGeBase z danego dnia, tego dnia nie uzyska się pełnej ceny aukcyjnej.

Mając powyższe argumenty na uwadze, Next Kraftwerke oferuje wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym rozliczenie według indeksu TGeBase. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że z jednej strony wytwórca i tak korzysta z gwarancji stałej ceny przez kolejne 15 lat pochodzacej z systemu aukcyjnego i zapewnianej przez państwo polskie. Oznacza to, że inwestycja już jest chroniona przed ryzykiem obniżenia cen na rynku hurtowym. Współpraca ze spółką obrotu może zatem dostarczać tylko dodatkowych korzyści, ponieważ pozwala na potencjalne osiągnięcie dodatkowych przychodów poprzez „urynkowienie” energii i uczestnictwo w krótkoterminowym obrocie energii na giełdzie.

Rozliczenie wytwórcy po cenie z indeksu TgeBase oraz Rozliczenie wytwórcy po stałej cenie 230PLNMWh

FAQ - Aukcje OZE

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących aukcji OZE. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

Jakie warunki należy spełnić, by móc wziąć udział w aukcjach i uzyskać wsparcie na instalacje OZE?

Osoby odpowiedzialne za projekty w zakresie energii słonecznej lub lądowe projekty w zakresie energii wiatrowej, które są już wstępnie zaplanowane i gotowe do rozpoczęcia budowy, mogą wziąć udział w aukcji w celu uzyskania dofinansowania w formie dotacji inwestycyjnej na rozbudowę projektów OZE, przy spełnieniu następujących warunków:

 • Należy posiadać certyfikat uprawniający do udziału w aukcji.
 • Należy wpłacić zabezpieczenie w wysokości 60 zł za każdy planowany kilowat lub udzielić porównywalnej gwarancji zabezpieczenia bankowego.

Jednakże, aby uzyskać certyfikat uprawniający do udziału w aukcji, osoby zarządzające projektem muszą spełnić szereg warunków wstępnych:

 • Uzgodniono przyłączenie planowanego projektu do sieci lub zawarto list intencyjny w sprawie przyłączenia do sieci
 • Projekt posiada ostateczne, niepodlegające zaskarżeniu pozwolenie na budowę
 • Projekt ma ostateczną, niepodlegającą zaskarżeniu ocenę wpływu na środowisko
 • Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Dostępny jest wiążący plan budowy dla projektu budowlanego
 • Dostępny jest harmonogram prac budowlanych oraz kalkulacja kosztów budowy do momentu zakończenia projektu budowlanego.

Dokumenty, które należy złożyć, muszą być ważne przez co najmniej 6 miesięcy; zezwolenia na udział w aukcjach udziela Prezes URE w terminie 30 dni. Każde wydane pozwolenie na udział pozostaje ważne przez rok od daty jego wydania.

Jak wygląda dzień aukcji, sposób przeprowadzenia i zysk z aukcji?

Trzydzieści dni przed dniem aukcji, Prezes URE ustala datę i godzinę aukcji danego źródła energii. Oferty mogą być składane od momentu otwarcia do ogłoszonego terminu i muszą zawierać ilość energii elektrycznej oferowanej w MWh, jak również cenę podaną w ofercie za MWh.

Podobnie jak w ramach klasyfikacji w zakresie Merit-Order, najniższanajniższa oferowana cena otrzymuje dofinansowanie za megawatogodzinę. Oferty są wspierane do momentu wyczerpania ogłoszonego wolumenu aukcji. Jeżeli wolumen aukcji zostanie wyczerpany bądź dwóch lub więcej uczestników zaproponuje tę samą cenę za MWh, decydujące znaczenie ma kolejność składania ofert - kto pierwszy złoży ofertę, ten otrzyma dopłatę.

Po zakończeniu aukcji, to znaczy w terminie wcześniej ogłoszonym przez Prezesa URE, organ regulacyjny publikuje wyniki aukcji na swojej stronie internetowej. Zwycięzcy aukcji, minimalne i maksymalne oferty, jak również całkowity wolumen aukcji oraz jej cena zostaną opublikowane.

W jaki sposób Next Kraftwerke przyczynia się do generowania wiekszych przychodów po wygranej aukcji?

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke rekomenduje rozliczanie za wytworzoną energię zgodnie z indeksem TGeBase, ponieważ w ten sposób Zarządca Rozliczeń S.A. rozlicza wyprodukowaną i sprzedaną energię elektryczną. Różnica pomiędzy wygraną ceną aukcyjną a indeksem TGeBase zostanie wypłacona wytwórcy w kolejnym miesiącu. Więcej informacji o sposobie rozliczania i wypłacania ujemnego salde przez Zarządcę Rozliczeń znajduje się na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A..

Jak wygląda okres finansowania i mechanizm wsparcia?

Od 2018 r. instalacje są dofinansowywane przez okres 15 lat w ustalonej na aukcji sumie na 1 MWh, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. "Saldo ujemne" wypłacane jest przez państwowego Zarządcy Rozliczeń S.A..

Sama dopłata jest realizowana poprzez wypłatę tzw. "ujemnego salda": Jest to różnica między ceną sprzedaży netto energii elektrycznej wytworzonej przez instalację a kwotą dotacji otrzymanej na aukcji. Dzięki temu mechanizmowi przychód pozostaje przez cały czas stały i jest zgodny z kwotą dotacji, którą producent energii elektrycznej otrzymał na aukcji URE.

Sprzedaż energii elektrycznej na TGE Towarowej Giełdy Energii stała się wprawdzie powszechną praktyką, ale nie jest obowiązkowa - energia ta może być sprzedawana również na podstawie kontraktów (OTC).

Jakie korzyści oferuje Next Kraftwerke w związku z zminimalizowaniem ryzyka obniżenia cen na rynku hurtowym?

Mając powyższe argumenty na uwadze, Next Kraftwerke oferuje wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym rozliczenie według indeksu TGeBase. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że z jednej strony wytwórca i tak korzysta z gwarancji stałej ceny przez kolejne 15 lat pochodzacej z systemu aukcyjnego i zapewnianej przez państwo polskie. Oznacza to, że inwestycja już jest chroniona przed ryzykiem obniżenia cen na rynku hurtowym. Współpraca ze spółką obrotu może zatem dostarczać tylko dodatkowych korzyści, ponieważ pozwala na potencjalne osiągnięcie dodatkowych przychodów poprzez „urynkowienie” energii i uczestnictwo w krótkoterminowym obrocie energii na giełdzie.

Fakty i liczby

12.343
 
Instalacje
9822
MW 
Moc
Kw. 3/2021
15,1
TWh 
Ilość energii elektrycznej znajdującej się w obrocie
200
 
Pracownicy
10
 
Lokalizacje
2009
 
Założono

Wspólnie tworzymy Next Kraftwerke!

Jako jedna z największych wirtualnych elektrowni w Europie, łączymy w sieć tysiące zdecentralizowanych producentów, odbiorców i magazynów energii elektrycznej. Dzięki tej sieci umożliwiamy mniejszym jednostkom, takim jak elektrownie wiatrowe, słoneczne i biogazowe, ale także magazynom akumulatorowym i odbiorcom energii elektrycznej udział w lukratywnych rynkach energii elektrycznej. Poprzez własny dział handlowy prowadzimy handel na różnych europejskich giełdach energii i zapewniamy regulacyjne usługi systemowe dla stabilizacji sieci. W ten sposób przyczyniamy się do kształtowania przyszłego krajobrazu energetycznego - w celu zaopatrzenia w energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

Niezobowiązujące zapytanie ofertowe

Poproś o obliczenie przychodów dla Twojej energii odnawialnej już teraz