The power of many

Moja elektrownia +48 515 471 640
Różne instalacje OZE w bezpośrednim obrocie firmy Next Kraftwerke

Aukcje OZE - wygrana i co dalej?
Odkup energii z instalacji powyżej 500kW

System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii jest najpopularniejszym systemem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wiatru i fotowoltaiki w Polsce. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki rozpisuje aukcje, czyli konkursy, w których biorący udział inwestorzy, konkurują, podając cenę, jaką chcą uzyskać w ramach wsparcia. Masz instalację OZE dowolnej technologii energii odnawialnej powyżej 500kW, która wygrała aukcję OZE? Sprzedaj swoją energię do Next Kraftwerke! Ponieważ transformacja energetyczna potrzebuje "The Power of Many"!

Współpraca z Next
Sprzedaj swoją energię w bezpieczny i łatwy sposób

Pełna obsługa: My zajmiemy się prognozowaniem, bilansowaniem handlowym i sprzedażą Twojej energii, a także bezpłatnie zarządzimy w Twoim imieniu rozliczeniem z Zarządcą Rozliczeń S.A.

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, a także jest Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie.

Nasze doświadczenie: Już od 11 lat zajmujemy się handlem energią elektryczną z OZE w 8 krajach europejskich. Oferujemy naszym klientom korzystne modele rozliczeniowe, wykorzystujące naszą ekspercką wiedzę o rynku energii.

Wygrana aukcja 
O czym warto wiedzieć!

Przypomnijmy, że wszyscy wytwórcy, którzy wygrali aukcję, wchodzą w tzw. kontrakt różnicowy (ang.: Contract for Difference - CfD), czyli zdobywają prawo do otrzymywania tzw. „ujemnego salda”. Ujemne saldo jest to dopłata do każdej wygenerowanej MWh, która wynika z różnicy pomiędzy ceną aukcyjną a konkretnym indeksem referencyjnym. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, tym indeksem jest indeks TGeBase. Indeks ten można znaleźć na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii (TGE), gdzie codziennie publikowane są ceny za kontrakty godzinowe zawierane na giełdzie energii, a także interesujący dla wytwórców aukcyjnych indeks TGeBase, który przedstawia średnią arytmetyczną ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych.

Odnawialne źródła energii wiatr i słońce

FAQ Aukcje OZE
Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących aukcji OZE. Chętnie odpowiemy również na Twoje pytania osobiście. Skontaktuj się z nami!

 • Jakie warunki należy spełnić, by móc wziąć udział w aukcjach i uzyskać wsparcie na instalacje OZE?

  Osoby odpowiedzialne za projekty w zakresie energii słonecznej lub lądowe projekty w zakresie energii wiatrowej, które są już wstępnie zaplanowane i gotowe do rozpoczęcia budowy, mogą wziąć udział w aukcji w celu uzyskania dofinansowania w formie dotacji inwestycyjnej na rozbudowę projektów OZE, przy spełnieniu następujących warunków:

  • Należy posiadać certyfikat uprawniający do udziału w aukcji.
  • Należy wpłacić zabezpieczenie w wysokości 60 zł za każdy planowany kilowat lub udzielić porównywalnej gwarancji zabezpieczenia bankowego.

  Jednakże, aby uzyskać certyfikat uprawniający do udziału w aukcji, osoby zarządzające projektem muszą spełnić szereg warunków wstępnych:

  • Uzgodniono przyłączenie planowanego projektu do sieci lub zawarto list intencyjny w sprawie przyłączenia do sieci
  • Projekt posiada ostateczne, niepodlegające zaskarżeniu pozwolenie na budowę
  • Projekt ma ostateczną, niepodlegającą zaskarżeniu ocenę wpływu na środowisko
  • Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Dostępny jest wiążący plan budowy dla projektu budowlanego
  • Dostępny jest harmonogram prac budowlanych oraz kalkulacja kosztów budowy do momentu zakończenia projektu budowlanego.

  Dokumenty, które należy złożyć, muszą być ważne przez co najmniej 6 miesięcy; zezwolenia na udział w aukcjach udziela Prezes URE w terminie 30 dni. Każde wydane pozwolenie na udział pozostaje ważne przez rok od daty jego wydania.

 • Jak wygląda dzień aukcji, sposób przeprowadzenia i zysk z aukcji?

  Trzydzieści dni przed dniem aukcji, Prezes URE ustala datę i godzinę aukcji danego źródła energii. Oferty mogą być składane od momentu otwarcia do ogłoszonego terminu i muszą zawierać ilość energii elektrycznej oferowanej w MWh, jak również cenę podaną w ofercie za MWh.

  Podobnie jak w ramach klasyfikacji w zakresie Merit-Order, najniższanajniższa oferowana cena otrzymuje dofinansowanie za megawatogodzinę. Oferty są wspierane do momentu wyczerpania ogłoszonego wolumenu aukcji. Jeżeli wolumen aukcji zostanie wyczerpany bądź dwóch lub więcej uczestników zaproponuje tę samą cenę za MWh, decydujące znaczenie ma kolejność składania ofert - kto pierwszy złoży ofertę, ten otrzyma dopłatę.

  Po zakończeniu aukcji, to znaczy w terminie wcześniej ogłoszonym przez Prezesa URE, organ regulacyjny publikuje wyniki aukcji na swojej stronie internetowej. Zwycięzcy aukcji, minimalne i maksymalne oferty, jak również całkowity wolumen aukcji oraz jej cena zostaną opublikowane.

 • W jaki sposób Next Kraftwerke przyczynia się do generowania wiekszych przychodów po wygranej aukcji?

  Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke rekomenduje rozliczanie za wytworzoną energię zgodnie z indeksem TGeBase, ponieważ w ten sposób Zarządca Rozliczeń S.A. rozlicza wyprodukowaną i sprzedaną energię elektryczną. Różnica pomiędzy wygraną ceną aukcyjną a indeksem TGeBase zostanie wypłacona wytwórcy w kolejnym miesiącu. Więcej informacji o sposobie rozliczania i wypłacania ujemnego salde przez Zarządcę Rozliczeń znajduje się na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A..

 • Jak wygląda okres finansowania i mechanizm wsparcia?

  Instalacje otrzymują gwarancję uzyskania za każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej wyrównanie pomiędzy ceną rynkową TGE_Base a ceną, którą uzyskały w aukcji. Gwarancja jest wystawiana przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. "Ujemne Saldo" wypłacane jest przez państwowego Zarządcy Rozliczeń S.A..

  Sama dopłata jest realizowana poprzez wypłatę tzw. "Ujemnego Salda". Jest to różnica pomiędzy indeksem TGE_Base a wartością ceny otrzymanej w wyniku wygranej aukcji. Dzięki temu mechanizmowi przychód pozostaje przez cały czas stały i jest zgodny z kwotą dotacji, którą producent energii elektrycznej otrzymał na aukcji URE.

  Sprzedaż energii elektrycznej na TGE Towarowej Giełdy Energii stała się wprawdzie powszechną praktyką, ale nie jest obowiązkowa - energia ta może być sprzedawana również na podstawie kontraktów OTC albo PPA.

Fakty i liczby

Liczba instalacji w portolio

15 346

Kw. 4/2022

Moc zainstalowana

12 294

MW 2022

Technologie połączone

17

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1

TWh 2019

Pracownicy

299

Obszary kontroli, w których Next Kraftwerke prowadzi działalność w Niemczech

4

Obszary regulacyjne
Aukcje OZE

Wspólnie tworzymy Next Kraftwerke!

Jako jedna z największych wirtualnych elektrowni w Europie, łączymy w sieć tysiące zdecentralizowanych producentów, odbiorców i magazynów energii elektrycznej. Dzięki tej sieci umożliwiamy mniejszym jednostkom, takim jak elektrownie wiatrowe, słoneczne i biogazowe, ale także magazynom akumulatorowym i odbiorcom energii elektrycznej udział w lukratywnych rynkach energii elektrycznej. Poprzez własny dział handlowy prowadzimy handel na różnych europejskich giełdach energii i zapewniamy regulacyjne usługi systemowe dla stabilizacji sieci. W ten sposób przyczyniamy się do kształtowania przyszłego krajobrazu energetycznego - w celu zaopatrzenia w energię elektryczną pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł energii.

 • Zdjęcie przedstawiające Aleksandrę Radwanską z działu rozwoju biznesu w Next Kraftwerke

  Zaangażowanie i ścisła współpraca to klucz do pomyślnego projektu

  Od samego początku współpracujemy z wytwórcami uczestniczącymi w systemie akcyjnym. Jesteśmy na bieżąco z dynamicznymi zmianami na rynku energii i ciągle ulepszamy naszą ofertę dla inwestorów w OZE.

  Aleksandra Radwańska
  International Business Development

 • Jacek Kłyszejko Key Account Manager w Next Kraftwerke

  Doradzamy indywidualnie i dostosowujemy się do Twoich potrzeb

  Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Nasz zespół handlowy doradzi Ci najlepszy model sprzedaży energii, dopasowany do Twojej instalacji.

  Jacek Kłyszejko
  Key Account Manager