The power of many
Moja elektrownia
Verschiedene Erneuerbare-Energien-Anlagen in der Direktvermarktung von Next Kraftwerke in Österreich.

Pełna obsługa: My zajmiemy się prognozowaniem, bilansowaniem handlowym i sprzedażą Twojej energii, a także bezpłatnie zarządzimy w Twoim imieniu rozliczeniem z Zarządcą Rozliczeń S.A.

Bilansowanie handlowe: Next Kraftwerke posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, a także jest Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie.

Nasze doświadczenie: Już od 11 lat zajmujemy się handlem energią elektryczną z OZE w 8 krajach europejskich. Oferujemy naszym klientom korzystne modele rozliczeniowe, wykorzystujące naszą ekspercką wiedzę o rynku energii.

Renewable energy resources wind and solar.

Osoby odpowiedzialne za projekty w zakresie energii słonecznej lub lądowe projekty w zakresie energii wiatrowej, które są już wstępnie zaplanowane i gotowe do rozpoczęcia budowy, mogą wziąć udział w aukcji w celu uzyskania dofinansowania w formie dotacji inwestycyjnej na rozbudowę projektów OZE, przy spełnieniu następujących warunków:

  • Należy posiadać certyfikat uprawniający do udziału w aukcji.
  • Należy wpłacić zabezpieczenie w wysokości 60 zł za każdy planowany kilowat lub udzielić porównywalnej gwarancji zabezpieczenia bankowego.

Jednakże, aby uzyskać certyfikat uprawniający do udziału w aukcji, osoby zarządzające projektem muszą spełnić szereg warunków wstępnych:

  • Uzgodniono przyłączenie planowanego projektu do sieci lub zawarto list intencyjny w sprawie przyłączenia do sieci
  • Projekt posiada ostateczne, niepodlegające zaskarżeniu pozwolenie na budowę
  • Projekt ma ostateczną, niepodlegającą zaskarżeniu ocenę wpływu na środowisko
  • Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
  • Dostępny jest wiążący plan budowy dla projektu budowlanego
  • Dostępny jest harmonogram prac budowlanych oraz kalkulacja kosztów budowy do momentu zakończenia projektu budowlanego.

Dokumenty, które należy złożyć, muszą być ważne przez co najmniej 6 miesięcy; zezwolenia na udział w aukcjach udziela Prezes URE w terminie 30 dni. Każde wydane pozwolenie na udział pozostaje ważne przez rok od daty jego wydania.

Trzydzieści dni przed dniem aukcji, Prezes URE ustala datę i godzinę aukcji danego źródła energii. Oferty mogą być składane od momentu otwarcia do ogłoszonego terminu i muszą zawierać ilość energii elektrycznej oferowanej w MWh, jak również cenę podaną w ofercie za MWh.

Podobnie jak w ramach klasyfikacji w zakresie Merit-Order, najniższanajniższa oferowana cena otrzymuje dofinansowanie za megawatogodzinę. Oferty są wspierane do momentu wyczerpania ogłoszonego wolumenu aukcji. Jeżeli wolumen aukcji zostanie wyczerpany bądź dwóch lub więcej uczestników zaproponuje tę samą cenę za MWh, decydujące znaczenie ma kolejność składania ofert - kto pierwszy złoży ofertę, ten otrzyma dopłatę.

Po zakończeniu aukcji, to znaczy w terminie wcześniej ogłoszonym przez Prezesa URE, organ regulacyjny publikuje wyniki aukcji na swojej stronie internetowej. Zwycięzcy aukcji, minimalne i maksymalne oferty, jak również całkowity wolumen aukcji oraz jej cena zostaną opublikowane.

Wytwórcom uczestniczącym w systemie aukcyjnym Next Kraftwerke rekomenduje rozliczanie za wytworzoną energię zgodnie z indeksem TGeBase, ponieważ w ten sposób Zarządca Rozliczeń S.A. rozlicza wyprodukowaną i sprzedaną energię elektryczną. Różnica pomiędzy wygraną ceną aukcyjną a indeksem TGeBase zostanie wypłacona wytwórcy w kolejnym miesiącu. Więcej informacji o sposobie rozliczania i wypłacania ujemnego salde przez Zarządcę Rozliczeń znajduje się na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A..

Instalacje otrzymują gwarancję uzyskania za każdą wyprodukowaną MWh energii elektrycznej wyrównanie pomiędzy ceną rynkową TGE_Base a ceną, którą uzyskały w aukcji. Gwarancja jest wystawiana przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 15 lat, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2035 r. "Ujemne Saldo" wypłacane jest przez państwowego Zarządcy Rozliczeń S.A..

Sama dopłata jest realizowana poprzez wypłatę tzw. "Ujemnego Salda". Jest to różnica pomiędzy indeksem TGE_Base a wartością ceny otrzymanej w wyniku wygranej aukcji. Dzięki temu mechanizmowi przychód pozostaje przez cały czas stały i jest zgodny z kwotą dotacji, którą producent energii elektrycznej otrzymał na aukcji URE.

Sprzedaż energii elektrycznej na TGE Towarowej Giełdy Energii stała się wprawdzie powszechną praktyką, ale nie jest obowiązkowa - energia ta może być sprzedawana również na podstawie kontraktów OTC albo PPA.

Liczba instalacji w portolio

16 769Kw. 4/2023

Moc zainstalowana

13 500MW 2023

Technologie połączone

17

Ilość sprzedanej energii elektrycznej

15.1TWh 2023

Pracownicy

338

Obszary kontroli, w których Next Kraftwerke prowadzi działalność w Niemczech

4Obszary regulacyjne
Aukcje OZE