The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 1 min

Co oznacza Merit Order?

Definicja

Jako klasyfikacje w zakresie Merit-Order przemysł energetyczny określa kolejność działania elektrowni produkujących energię elektryczną na rynku obrotu energią elektryczną w celu zapewnienia ekonomicznej i optymalnej dostawy energii elektrycznej. Klasyfikacja w zakresie Merit-Order opiera się na najniższych kosztach krańcowych, tj. kosztach poniesionych przez elektrownię za ostatnią wyprodukowaną megawatogodzinę. Jest ona zatem niezależna od stałych kosztów technologii wytwarzania energii. Elektrownie, które stale produkują energię elektryczną przy bardzo niskich kosztach, jako pierwsze są podłączane do sieci według pozycji w liście rankingowej "Merit-Order". Następnie do momentu zaspokojenia zapotrzebowania dołączane są elektrownie o wyższych kosztach krańcowych. 

Klasyfikacja w zakresie Merit-Order jest sposobem opisu funkcjonującego rynku energii elektrycznej. Model ten opiera się na założeniu, że operatorzy elektrowni dążą do pokrycia swoich kosztow za kolejną wyprodukowaną megawatogodzinę. Elektrownie o niskich kosztach krańcowych mogą zatem oferować niższą cenę za swoją energię elektryczną i dlatego są częściej wspierane finansowo niż elektrownie o wyższych kosztach krańcowych. Kolejność uszeregowania ofert w zakresie "Merit-Order" próbuje więc wyjaśnić, jak działa kształtowanie cen na rynku energii elektrycznej; nie stanowi ona natomiast "prawa", które koordynuje użytkowanie elektrowni.

Cena energii elektrycznej

Na giełdzie energii elektrycznej ceny giełdowe wynikają z relacji pomiędzy podażą a popytem. Tak zwany Market-Clearing-Price (MCP) lub rynkowa cena rozliczeniowa jest ostatnią ofertą, której jest przyznawana wsparcie finansowe. Elektrownia o najdroższych kosztach krańcowych - elektrownia marginalna - określa cenę giełdową dla wszystkich występujących elektrowni. Przemysł energetyczny nazywa ten mechanizm kształtowania cen "ujednoliceniem cen" (uniform pricing), ponieważ wszystkie elektrownie otrzymują taką samą cenę za swoje zasilanie, nawet w przypadku, gdy zaoferowały różne ceny.

Jeśli elektrownie są w stanie zaoferować niższą cenę niż elektrownia marginalna, mogą one generować nadwyżkę. Marża ta stanowi rekompensatę za własne koszty stałe.

Merit-Order-Effect (Efekt rankingu cenowego)

W ramach klasyfikacji w zakresie Merit-Order, stale malejące koszty produkcji energii elektrycznej zmieniają kolejność działania konwencjonalnych elektrowni. Taki efekt można obecnie zaobserwować w szczególności poprzez coraz większy udział energii odnawialnych (fotowoltaika, energia wiatrowa, biomasa). Zmieniające się zasilanie elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, których koszty krańcowe są bliskie zeru, wkraczają na rynek i przesuwają elektrownie szczytowe daleko do tyłu w liście "Merit-Order". Przemysł energetyczny określa to zjawisko mianem "Merit-Order-Effect" (MOE), czyli efekt rankingu cenowego odnawialnych źródeł energii. Tylko obciążenie rezydualne - pozostałe zapotrzebowanie na energię elektryczną, którego źródła odnawialne nie mogą pokryć - musi być jeszcze zrównoważone przez elektrownie konwencjonalne.

Merit order effect and differences between renewable energies and conventional generation explained.

Krytyka

Model klasyfikacji w zakresie Merit-Order jest statycznym modelem opisu, który dobrze nadaje się do reprezentowania krótkoterminowego kształtowania cen energii elektrycznej. Jednakże, aby móc obliczyć długoterminowy rozwój cen energii elektrycznej, konieczny jest zmodyfikowany model rynku energii elektrycznej, uwzględniający skutki długoterminowe. Taki model rynku energii elektrycznej uwzględnia decyzje dotyczące zastosowania, rozbudowy i likwidacji podejmowane przez operatorów instalacji, a także uwzględnia koszty stałe. W końcu żaden operator instalacji nie zbuduje większej liczby elektrowni, jeśli sprzedaż energii elektrycznej będzie mogła pokryć jedynie koszty krańcowe. Ogromnie wysokie koszty inwestycji i likwidacji elektrowni jądrowych nie znajdują właściwego odzwierciedlenia w modelu klasyfikacji w zakresie Merit-Order - podobnie jak rzeczywiste koszty całkowite energii ze źródeł odnawialnych.

 

 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.