The power of many

Moja elektrownia +48 221 036 408
Czas czytania: 3 min

W jaki sposób odbywa się sprzedaż energii elektrycznej w erze cyfrowej?

Definicja

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne w Polsce każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) może sprzedawać wytworzoną przez siebie zieloną energię elektryczną na rynku energii. Ale jak to dokładnie działa? W tym artykule chcielibyśmy przedstawić przegląd różnych możliwości i technologii sprzedaży energii elektrycznej na polskim rynku energii elektrycznej i w Unii Europejskiej.

Podstawa prawna sprzedaży energii elektrycznej

Każde przedsiębiorstwo w Polsce pragnące wejść na rynek wytwarzania energii elektrycznej potrzebuje pozwolenia od centralnego urzędu regulacji energetyki URE. W szczególności w odniesieniu do małych przedsiębiorców, którzy decydują się na wejście na rynek energii, rząd określił dokładne wymogi dotyczące wejścia na rynek w art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. b), c) i d). Tak więc wejście na rynek powinno być również możliwe dla małych i średnich producentów energii, na przykład z sektora rolnictwa wykorzystujących biogaz, energię wiatrową lub fotowoltaikę.

Warunki wejścia na rynek sprzedaży energii elektrycznej

Każde przedsiębiorstwo mające siedzibę w UE, Szwajcarii, na terenie państw członkowskich EFTA lub Turcji może zwrócić się do Prezydenta URE o pozwolenie na produkcję energii elektrycznej. Badane są nie tylko zasoby finansowe firmy, ale również wymagania techniczne i kadrowe dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni. URE bada również warunki rozwoju nowych elektrowni i sprawdza, czy ubiegająca się o zezwolenie firma ma zaległości podatkowe w Polsce lub w innych krajach europejskich.

Każde przedsiębiorstwo mające siedzibę w UE, Szwajcarii, na terenie państw członkowskich EFTA lub Turcji może zwrócić się do Prezydenta URE o pozwolenie na produkcję energii elektrycznej. Badane są nie tylko zasoby finansowe firmy, ale również wymagania techniczne i kadrowe dla prawidłowego funkcjonowania elektrowni. URE bada również warunki rozwoju nowych elektrowni i sprawdza, czy ubiegająca się o zezwolenie firma ma zaległości podatkowe w Polsce lub w innych krajach europejskich.

Wsparcie finansowe ze strony państwa na rzecz energii odnawialnych

Polska zobowiązała się, między innymi poprzez szczyt klimatyczny w Katowicach, do znacznego ograniczenia emisji CO2. Do 2020 roku emisja CO2 w Polsce powinna być o 20 procent niższa od poziomu z 1990 roku - jest to cel, który można osiągnąć jedynie poprzez konsekwentną ekspansję odnawialnych źródeł energii. Zakłada to jednak skuteczne wsparcie rządu dla stabilnego środowiska inwestycyjnego w dziedzinie energii odnawialnych.

Od 2005 roku polski system wsparcia odnawialnych źródeł energii opiera się głównie na sprzedaży zielonych certyfikatów. Dzięki tym certyfikatom producenci energii konwencjonalnej mogą kupować zieloną energię elektryczną i w ten sposób rekompensować produkcję energii ze źródeł kopalnych. Początkowo obrót tymi certyfikatami był dość atrakcyjny i wynosił około 70 EUR za megawatogodzinę, jednak do połowy 2015 r. cena spadła do około 5 EUR za megawatogodzinę.

Aukcje OZE

Od 2016 r. istnieje zatem system aukcyjny na rzecz wspierania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (OZE). W tych aukcjach OZE stosuje się tzw. procedurę pay-as-bid: Producenci energii elektrycznej podają tu pewną kwotę dotacji na produkcję energii elektrycznej i w zależności od ofert innych uczestników rynku otrzymują dopłatę. Jeśli oferta jest zbyt wysoka, producent energii elektrycznej nie otrzymuje dopłaty i może podjąć próbę ponownie w następnym roku.

W przypadku różnych nośników energii odbywają się różne aukcje dla różnych wielkości instalacji, na przykład dla systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy poniżej 1 megawata. Następnie aukcje odbywają się z określoną maksymalną objętością w megawatogodzinach (MWh). 

Proces sprzedaży energii elektrycznej

Po zatwierdzeniu przez URE sprzedaż energii elektrycznej może się rozpocząć - przynajmniej teoretycznie. W praktyce jednak szczególnie dla małych przedsiębiorstw energetycznych nie zawsze jest łatwo wykonywać wszystkie zadania w tym samym czasie: Skuteczny marketing energii elektrycznej wymaga nie tylko czystego dostępu do rynku, ale również niezawodnego zarządzania grupą bilansującą, przygotowania precyzyjnych prognoz feed-in oraz doświadczenia w obrocie energią elektryczną. Zadania te muszą być wykonywane dodatkowo do technicznego funkcjonowania elektrowni - w przypadku biogazowni lub elektrowni wykorzystującej biomasę może to oznaczać ogromne obciążenie pracą.

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w sprzedaży bezpośredniej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może pomóc w profesjonalnym i zyskownym rozwiązaniu wszystkich tych zadań. Producent energii elektrycznej musi jedynie zająć się wytwarzaniem energii elektrycznej, a faktyczny obrót energią elektryczną i relacje z władzami może pozostawić swojemu bezpośredniemu sprzedawcy. Oczywiście taka usługa nie jest bezpłatna, ale w porównaniu z możliwościami dla przedsiębiorstw, które zapewniają wejście na rynek energii odnawialnej, udział kosztów jest stosunkowo niewielki.

Nie tylko pod względem politycznym i społecznym, ale także w trakcie przejścia na energię ze źródeł odnawialnych, sensowne jest stworzenie silnej wspólnoty.

 

 

Oświadczenie: Next Kraftwerke nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność i aktualność przedstawionych informacji. Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje indywidualnej porady prawnej.